Dreher Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztató személyes adat kezelésével kapcsolatban

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. A Dreher Sörgyárak Zrt. mint adatkezelő, az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani Önnel:

Az adatkezelési tevékenység megnevezése

 • Dreherfeszt Felfedező Tehetségkutató Verseny

A Verseny időtartama: 2018.06.25 – 2018.09.08.

Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő adatai: Dreher Sörgyárak Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.),
 • Az adatkezelő elérhetőségei: [email protected] (e-mail), +36 80 373 437  (telefon)
 • Az adatkezelő képviselője: az Igazgatóság cégnyilvántartásban feltüntetett tagjai
 • A képviselő elérhetőségei: l. fenti elérhetőségek
 • Az adatvédelmi tisztviselő neve és adatai: cool s.r.o. cégnyilvántartási száma: 06010881, székhelye: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, közösségi adószáma: CZ06010881, adatvédelemért felelős: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

T: +420 602 344205
E: [email protected] 

A kezelt adatok

 • A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok
 • A konkrét kezelt adatok: Név, e-mail cím, életkor, video, fénykép

Az adatkezelés célja:

 • Kapcsolattartás a nyertesekkel a Verseny lebonyolítása céljából
 • A nyertesek nevének és a zenekarok nevének közzététele a Verseny weboldalán
 • A pályázó zenekarok és azok tagjairól fotók és videok feltöltése a Verseny weboldalára valamint a Verseny Facebook-oldalára a Verseny lebonyolítása céljából (nyílt szavazás a honlapon és arra való ösztönzés)
 • A nyertes zenekarok és tagjainak bemutatása (névvel, fényképpel, videóval, hanggal) a Verseny weboldalán valamint a Verseny Facebook-oldalán
 • Adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja:
  • a kapcsolattartási cél, a verseny lebonyolítási cél, esetében: hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor visszavonható
  • a verseny lebonyolítása céljából: hozzájárulás, amely önkéntes, bármikor visszavonható
  • az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben: jogi kötelezettségeket tartalmazó jogszabályi rendelkezések
 • Az adatkezelés jogszabályi alapja:
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:48. §;
  • az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete.

Adattovábbítás

 • Társ Adatkezelő neve és székhelye: Cser Kft. (Lángoló Gitárok): 1114 Budapest, Ulászló u. 8,
  A Társ Adatkezelő adatkezelési tevékenységére a saját Adatvédelmi Tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, a Társ Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Dreher Sörgyárak Zrt. a felelősségét teljes mértékben kizárja, amelyet az online jelentkezési űrlap benyújtásával a benyújtó, az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával annak aláírói tudomásul vesznek.  
 • Adatfeldolgozó neve és székhelye:
  Humán Telex Kft: 1031 Budapest, Szentendrei út 216. B. ép.
  mint a Verseny lebonyolításában résztvevő ügynökség
 • EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás.

Az adatkezelés időtartama: Nem nyertes Zenekar tagja vonatkozásában a verseny lezárását követő 60. napig, nyertes Zenekar tagja vonatkozásában az adózási jogszabályi rendelkezések szerinti elévülési időig. 

Az érintettek jogai

 • Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatóság
 • Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, joga van a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panasz és jogorvoslat

 • Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, naih.hu) nyújthat be panaszt.
 • A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat.

Automatizált döntéshozatal

 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.

Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az Ön érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az [email protected] e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Dreher Sörgyárak Zrt.
adatkezelő

 


Dreher Adatkezelési Tájékoztató | DreherFeszt Felfedező Szabályzat